انتخاب زبان

صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
خطا در يافتن مطلب يا صفحه /home/error.aspx
صفحه توضيحات فعاليتهاي ما /about/index.aspx
اطلاعات شخصي شما در سايت /my/default.aspx
نمايش نتيجه ساخت رمز جديد /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدايي بخش راهنما /help/index.aspx
مصاحبه ها /newpages/mosahebeha.aspx
سخنراني ها /newpages/sokhanraniha.aspx
مقالات /newpages/maghalat.aspx
معرفي كتاب /newspage/moarefi ketab.aspx
آلبوم تصاوير /newspages/Albume.aspx
یادداشت روز /newspages/yaddashterooz.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی سایت /default.aspx
شرحی بر حدیث ولایت /newspages/sharhi bar hadis.aspx
شرح حال و خاطرات /newspages/Sharhe hal va khaterat.aspx
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx